Choy Ka Fai - Yishun Is Burning

Spektakle

01-07-2023

19:00

Poznań

Sala Wielka / Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

Wybierz bilet

Strona wydarzenia: http://www.malta-festival.pl

Organizator: Fundacja Malta

Choy Ka Fai Yishun Is Burning

Singapurski artysta Choy Ka Fai od czterech lat prowadzi projekt badawczy CosmicWander, poświęcony azjatyckiemu szamanizmowi i sposobowi wykorzystywania ciała przez szamanów. W ciągu kilku lat sfilmował niezwykłe rytuały szamańskie, m.in. Tajwanu, Wietnamu, Singapuru, Indonezji i rejonów Syberii. Ludowe tradycje stają się dla Ka Faia punktem wyjścia do spektakli, instalacji i wystaw ukazujących ich ewolucję, zmiany, którym ulegały pod wpływem polityki (np. kolonializmu) czy rozwoju technologii (telefony komórkowe i media społecznościowe), oraz ich najnowsze, współczesne oblicza.

W Yishun Is Burning (Yishun płonie) artysta bierze na warsztat miasto-państwo, w którym się urodził – Singapur. W poszukiwaniu religijnej ekstazy zanurza się w najbardziej dystopijnym singapurskim przedmieściu, Yishun, gdzie odkrywa hybrydyczną praktykę duchową, łączącą (w osobach spirytystycznych mediów) kult chińskich i indyjskich bogiń walczących ze złem. Yishun jest antytezą Singapuru, znanego jako czyste, autorytarne miasto-państwo, w którym wolność wypowiedzi nie jest niezbędna. Spektakl Choy Ka Faia to wielokulturowa voguingowa impreza taneczna, przekraczająca granice płci, rasy i religii, zaskakująca podróż w czasie i przestrzeni. W spektaklu występuje norwesko-tajski tancerz Sun Phitthaya Phaefuang aka Aurora Sun Labeija, wschodząca gwiazda sceny voguingowej Azji Południowo-Wschodniej. Towarzyszy mu malajski zespołu NADA (Rizman Putra i Safuan Johari) z Singapuru oraz chińska perkusistka Cheryl Ong. 33 lata po legendarnym nowojorskim filmie dokumentalnym Paris Is Burning zapraszamy na spektakl łączący wątki zglobalizowanego świata i szamańskich tradycji ruchowych, celebrujący poszukiwanie w tańcu (własnej) duchowości.

Uwaga: w spektaklu są wykorzystywane maszyna do mgły oraz stroboskopowe i migające światła. Są odtwarzane głośna muzyka oraz powtarzające się dźwięki. Widownia znajduje się przez chwilę w całkowitej ciemności. Spektakl zawiera rytualne obrazy z elementami samookaleczenia.

PO SPEKTAKLU ODBĘDZIE SIĘ ROZMOWA Z REŻYSEREM CHOY KA FAIEM.

Napisy: PL/ENG


Choy Ka Fai Yishun Is Burning

CosmicWander is an on-going project by artist Choy Ka Fai exploring shamanic dance culture in Asia. In search of the supernatural dance experience, Choy Ka Fai had filmed extraordinary shamanic rituals and folk traditions that are still prevalent in our contemporary times, intersecting with the broader environmental, technological and political shifts in Asia. Started 2018, he first set out on an 18-month journey across Asia to meet more than 50 spirit mediums in Siberia, Taiwan, Vietnam, Singapore and Indonesia. Ka Fai returns with encounters on altered states of human consciousness and transforms these experiences on stage. He seeks to speculate on the alternative modes of knowing and living, as well as other realms of reality other than our own.

On a quest for religious ecstasy, the audience of Yishun is Burning dives into the notorious city of Yishun. This is Singapore’s dystopian suburbia, where hybrid spiritual acts are perpetrated: a suburbia of darkness, a kind of antithesis to the gleaming clean image Singapore cultivates. Singapore has traditionally been known as an authoritarian city state where society is ruled by control and where freedom of speech is non-essential. Yishun Is Burning is a multicultural voguing dance party that traverses the boundaries of gender, race, and religion, inspired by the Singaporean phenomenon of ritual reverence of deities in their struggle against evil. The performance stars Norwegian-Thai dancer Sun Phitthaya Phaefuang aka Aurora Sun Labeija, a rising star of the Southeast Asian voguing scene, whose dance is accompanied by a music performance coming from the Malay band NADA (Rizman Putra and Safuan Johari) from Singapore and Chinese drummer Cheryl Ong. Thirty years after the iconic New York documentary Paris Is Burning, this evening combines themes of a globalised world with old and new movement traditions and celebrates the search for (one’s own) spirituality in dance.

Note: The piece uses a fog machine, laser light, strobe, and flashing lights. It includes images of a ritual with self-harming acts, which may have a disturbing effect on some viewers. There is a moment of complete darkness. Loud music as well as repetitive sounds are played.

Subtitles: PL/ENG

AFTER THE PERFORMANCE, THERE WILL BE AN INTERVIEW WITH CHOY KA FAI


Чой Ка Фай «Yishun Is Burning»

Сінгапурський митець Чой Ка Фай чотири роки очолює дослідницький проект CosmicWander присвячений азіатському шаманізму та тому, як шамани використовують тіло. Протягом кількох років він знімав нетипові шаманські ритуали зокрема у Тайвані, В'єтнамі, Сінгапурі, Індонезії та регіонах Сибіру. Для Ка Фай народні традиції стають відправною точкою для перформансів, інсталяцій та виставок, що демонструють їх еволюцію, зміни під впливом політики (наприклад, колоніалізму) чи розвитку технологій (мобільні телефони та соцмережі), а також їхні новітній, сучасний вигляд.

У «Yishun Is Burning» (Ішун палає) митець використовує місто-державу, де він народився – Сінгапур. У пошуках релігійного екстазу він занурюється в найбільш антиутопічне передмістя Сінгапуру, Ішун, де відкриває гібридну духовну практику, яка поєднує (в особах спіритичних медіумів) культ китайських та індійських богинь, які борються зі злом. Ішун є антиподом Сінгапуру, відомого як чисте, авторитарне місто-держава, де у свободі слова немає потреби. Спектакль Чой Ка Фай – це мультикультурна танцювальна подія-voguing, що долає межі статі, раси та релігії, вражаюча подорож у часі та просторі. У виставі бере участь ​​норвезько-тайська танцівниця Сун Фіттхая Пхаефуанг, також відома як Аврора Сун Лабейджа, висхідна зірка сцени vogue Південно-Східної Азії. Спектакль відбудеться у супроводі малайської група NADA (Різман Путра та Сафуан Джохарі) з Сінгапуру та китайська барабанщиця Шеріл Онг. Через 33 роки після виходу легендарного нью-йоркського документального фільму «Paris Is Burning» ми запрошуємо вас на виставу, яка поєднує глобалізований світ та традиційні шаманські рухи, оспівуючи пошук (власної) духовності в танці.

Увага: у спектаклі використовується дим машина, а також стробоскопи та миготливе світло. Будуть лунати гучна музика та повторювані звуки. Глядачі протягом певного часу знаходитимуться у абсолютній темряві. У виставі присутні ритуальні зображення з елементами самокалічення.

ПІСЛЯ СПЕКТАКЛЮ ВІДБУДЕТЬСЯ РОЗМОВА З РЕЖИСЕРОМ ЧОЙ КА ФАЄМ.


***

Ceny biletów: 40/25 zł (N/U)

Bilet ulgowy przysługuje:

- uczniom i studentom do lat 26 na podstawie ważnej legitymacji

- seniorom po ukończeniu 60 roku życia po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek

Bilet dla opiekuna przysługuje:

opiekunowi osoby z niepełnosprawnością po okazaniu przez osobę z niepełnosprawnością orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji lub karty parkingowej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z wizerunkiem twarzy (np. dowód osobisty, paszport)