GARDENIA 2022

Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Targi

17-11-2022 - 19-11-2022

Poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Wybierz bilet

Strona wydarzenia: http://www.targigardenia.pl

Organizator: Grupa MTP

Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA, odbędą się w dniach 17-19 listopada 2022 roku. Hasło przewodnie edycji 2022 to „Ekologiczny ogród”.

XVI edycja targów GARDENIA to przede wszystkim:

 • Salon kontraktacji ogrodniczych w najlepszym terminie
 • Eko-trendy w miastach i ogrodach
 • TOP produkty dla branży

Pierwsze dwa dni Targów GARDENIA (17-18 listopada) skierowane są do profesjonalistów z branży ogrodniczej, natomiast ostatni dzień (19 listopada) skierowany jest do szerokiej publiczności.

W programie wydarzeń znajdzie się m.in. konferencja dla architektów, Arena Krajobrazu oraz Miejska Sztuka Ogrodowa, czyli spotkanie zarządców, aktywistów i projektantów zieleni w przestrzeni publicznej. Równolegle zaproponowany zostanie szereg zróżnicowanych prelekcji i warsztatów, które umożliwią profesjonalistom nie tylko rozeznanie w rynkowych nowościach i trendach, ale i doskonalenie w wielu zawodowych obszarach.

Punktem wpisanym na stałe w kompozycję Targów GARDENIA jest florystyka. To ogniwo sprzyjające owocnym spotkaniom branży florystycznej i dekoracyjnej. Florystyka na Targach GARDENIA to rozbudowany blok wydarzeń towarzyszących - mistrzowskie pokazy florystyczne, szkolenia i warsztaty z potężną dawką merytoryki i inspiracji.

Kogo spotkasz na Targach GARDENIA?

 • Profesjonalistów z zakresu projektowania i pielęgnacji ogrodów oraz terenów zielonych
 • Właściciele i managerowie centrów ogrodniczych
 • Zarządców zakładów zieleni miejskiej
 • Właścicieli szkółek i gospodarstw ogrodniczych
 • Architektów krajobrazu
 • Florystów
 • Liderów z branży urządzeń i narzędzi ogrodowych
 • Producentów i dystrybutorów systemów nawadniania

Nierozłącznym elementem Targów GARDENIA jest Program Hosted Buyers. To unikalny element, który ułatwia czołowym zagranicznym kupcom przyjazd, pobyt i udział w targach. Hosted Buyers to osoby decyzyjne reprezentujące centra ogrodnicze, sieci ogrodnicze, sieci DIY, hurtownie, importerów lub dystrybutorów materiałów ogrodniczych. W ramach Programu HOSTED BUYERS Targi GARDENIA odwiedzają kupcy i hurtownicy z kilkunastu krajów świata.

Czytaj więcej o Programie Hosted Buyers

Gardenia 2022

The GARDENIA International Garden and Landscape Architecture Fair will be held on November 17-19, 2022 in Poznan. The motto of this year’s edition is "Ecological garden".

What can you expect?

 • Salon of horticultural contracting at the best time possible
 • Eco-trends in urban green areas and individual gardens
 • TOP products for the industry

The first two days of the GARDENIA Fair (November 17-18) are prepared for professionals from the horticultural industry, while the last day (November 19) is ment to attract the general public.

The program of events will include, among others, a conference for architects, the Landscape Arena and the Municipal Garden Art, i.e. a meeting of managers, activists and designers of public spaces. At the same time, a number of different lectures and workshops will be proposed, which will enable professionals not only to learn about market news and trends, but also to improve in many professional areas.

Floristry is also a huge part of the GARDENIA Fair. It is a link conducive to fruitful meetings for the floristic and decorative industries. Floristry at the GARDENIA Fair is an extensive block of accompanying events - master floristic shows, training and workshops with a huge dose of content and inspiration.

Who will you meet at the GARDENIA Fair?

 • Professionals in the field of designing and maintaining gardens and green areas
 • Owners and managers of garden centers
 • Managers of urban greenery plants
 • Owners of plant nurseries and horticultural farms
 • Industry leaders in garden equipment and tools
 • Producers and distributors of irrigation systems
 • Landscape architects
 • Florists

An inseparable element of the GARDENIA Fair is the Hosted Buyers Programme. It makes it easier for leading foreign buyers to come, stay and participate in the Fair. Hosted Buyers are decision-makers representing garden centers and chains, DIYs, wholesalers, importers or distributors of gardening materials. As part of the HOSTED BUYERS Programme, GARDENIA is visited by buyers and wholesalers from several countries around the world.

Read more about the Hosted Buyers Programme

To też może Cię zainteresować