Regulamin Sklepu ToBilet
REGULAMIN serwisu internetowego www.tobilet.pl
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem serwisu www.tobilet.pl, zwanego dalej „Serwisem”, są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 377 346 000,00 PLN, zwane dalej „TOBILET.PL”.

2. Serwis jest prowadzony przez TOBILET.PL w związku ze świadczeniem usług sprzedaży biletów wstępu, zwanych dalej: „Biletami” rozumianych jako odpłatne prawo uczestnictwa w wydarzeniach publicznych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym np. koncercie, targach, wystawie , zwanych dalej „Wydarzeniami”.

3. Organizatorem Wydarzenia może być TOBILET.PL lub podmiot niezależny od TOBILET.PL. Regulamin stosuje się wyłącznie do sprzedaży Biletów na Wydarzenia poprzez Serwis oraz stacjonarne punkty sprzedaży TOBILET.PL. TOBILET.PL zastrzega, że regulaminy innych Organizatorów poszczególnych Wydarzeń bądź innych sprzedawców biletów na organizowane przez innych Organizatorów Wydarzenia mogą określać dodatkowe prawa i obowiązki Klienta niewymienione w Regulaminie.

4. Za pośrednictwem Serwisu TOBILET.PL świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. rejestracja otrzymanych zaproszeń na Wydarzenia,
 2. sprzedaż Biletów na Wydarzenia,
 3. przyjmowanie zamówień na wystawienie faktur z tytułu sprzedaży Biletów,
 4. prowadzenie konta na Serwisie dla użytkowników będących profesjonalnymi zwiedzającymi.
 5. prezentowanie Użytkownikom Serwisu dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
 6. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu.

5. TOBILET.PL świadczy wymienione powyżej usługi drogą elektroniczną konsumentom, osobom reprezentującym lub w inny sposób występującym w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową zwanym dalej „Użytkownikami Serwisu”, w tym profesjonalnych zwiedzających.

6. TOBILET.PL sprzedaje Bilety na Wydarzenia za pośrednictwem Serwisu oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży TOBILET.PL. Bilety zakupione w stacjonarnych punktach sprzedaży TOBILET.PL uważa się za nabyte w momencie ich opłacenia w punkcie sprzedaży.

7. W związku ze świadczeniem usług wymienionych w Regulaminie Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się z TOBILET.PL telefonicznie: +48 61 250 92 55 lub mailowo: [email protected]. Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie.

8. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy sprzedaży Biletów na Wydarzenia za pośrednictwem Serwisu nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się według cennika operatora.

9. Wyłączne prawa do materiałów tekstowych, grafik, w tym informacji o Wydarzeniach, zdjęć i opisów dotyczących Wydarzeń, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez TOBILET.PL lub Organizatorów przysługują TOBILET.PL lub Organizatorom.

10. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do korzystania z materiałów, o których mowa w ust. 9 zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu.

11. Wykorzystywanie materiałów, o których mowa w ust. 9, w innym zakresie jest dozwolone wyłącznie na podstawie, uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody, udzielonej przez odpowiednio TOBILET.PL lub Organizatora.

§ 2

Warunki świadczenia usług

1. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu, wyrażonej przez Użytkownika Serwisu w momencie zakładania konta lub zakupu Biletu bez opcji zakładania konta w serwisie, o których mowa w dalszej części Regulaminu.

3. Akceptacja Regulaminu polega na złożeniu przez Użytkownika Serwisu oświadczenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. TOBILET.PL informuje, że w przypadku gdy TOBILET.PL nie jest organizatorem Wydarzenia organizatorzy poszczególnych Wydarzeń bądź inni niż TOBILET.PL bezpośredni sprzedawcy Biletów na Wydarzenia mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w Regulaminie, w tym stosować indywidualne dla Wydarzenia regulaminy Wydarzeń.

§ 3

Założenie konta w Serwisie przez Użytkownika Konta

1. Konto w Serwisie mogą założyć wyłącznie profesjonalni zwiedzający, dalej: „Użytkownicy Konta”. Użytkownik Konta jest jednocześnie Użytkownikiem Serwisu.

2. TOBILET.PL dodatkowo, na rzecz Użytkownika Konta świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem konta w Serwisie następujące usługi:

 1. podtrzymywanie sesji Użytkownika Konta po zalogowaniu się przez niego do konta;
 2. przechowywanie i udostępnianie Użytkownikowi Konta za pośrednictwem konta historii zakupionych Biletów, dostępu do faktur, obsługi konta.

3. Założenie konta w Serwisie nie jest obowiązkowe, Serwis umożliwia zakup Biletów bez założenia konta. Ceny Biletów na Wydarzenia są natomiast zróżnicowane i dla Użytkowników Konta ceny te mogą być niższe. Informacja ta jest widoczna w momencie wyboru typu Biletu.

4. Założenie konta w Serwisie następuje po wybraniu zakładki „Zarejestruj się” a następnie akceptacji Regulaminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 i polega na wypełnieniu odpowiednich pól z danymi identyfikującymi Użytkownika Konta jako profesjonalnego zwiedzającego oraz wyrażeniu przez Użytkownika Konta zgody na otrzymywanie na wymienione w formularzu adresy poczty elektronicznej informacji handlowych lub zgody na telefoniczny marketing bezpośredni. TOBILET.PL zastrzega, że wyrażenie powyższych zgód marketingowych może być warunkiem skorzystania z promocyjnej oferty sprzedaży Biletów na Wydarzenie oferowanej przez TOBILET.PL, jednak ich niewyrażenie nie będzie nigdy uniemożliwiało zawarcia umowy sprzedaży Biletów na warunkach ogólnych (niepromocyjnych) tj. bez zakładania konta w Serwisie.

5. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik Konta podaje następujące dane identyfikujące:

 1. służbowy adres e-mail,
 2. imię i nazwisko,
 3. pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy / pracodawcy,
 4. adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności (kraj, kod i miejscowość, ulica),
 5. stanowisko, funkcja, zawód,
 6. NIP przedsiębiorcy / pracodawcy,
 7. służbowy telefon stacjonarny lub komórkowy,
 8. adres strony www,
 9. liczba zatrudnionych.

6. Dane podane przez Użytkownika Konta przy zakładaniu konta, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż są niezbędne do zawarcia umowy i tylko takie gwarantują należyte wykonanie przez TOBILET.PL obowiązków usługodawcy.

7. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników Konta przy rejestracji, poprzez sprawdzenie prawdziwości danych ujawnionych w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG).

8. Po dokonaniu rejestracji TOBILET.PL zweryfikuje prawidłowość wyżej wymienionych danych identyfikacyjnych. W przypadku podania nieprawidłowych danych, konto nie zostanie aktywowane, dane zostaną usunięte z systemu, o czym Użytkownik Konta zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

9. Jeżeli Użytkownik Konta podał w procesie zakładania konta swoje dane jako osoby prywatnej, tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zarobkowej lub zawodowej, to TOBILET.PL nie zaakceptuje takiej rejestracji, o czym Użytkownik Konta zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

10. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających rejestrowanie konta bez ingerencji człowieka.

11. Użytkownik Konta jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła dostępu do swojego konta i nie ujawniania go osobom trzecim. Hasło będzie przez niego wykorzystywane do każdego kolejnego logowania się do konta.

12. Użytkownik Konta ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się do konta.

13. Użytkownik Konta może w każdej chwili zakończyć korzystanie z konta bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter świadczonej usługi, stanowią inaczej.

§ 4

Sprzedaż Biletów

1. Umowa sprzedaży Biletu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez TOBILET.PL płatności dokonanej przez Użytkownika Serwisu. Najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z TOBILET.PL umową na odległość TOBILET.PL przedstawia Użytkownikom Serwisu do zapoznania i akceptacji Regulamin, w szczególności informuje ich o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

2. Użytkownik Serwisu, który po wyborze Wydarzenia z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie wybrał opcję „Kup bilet” w celu otrzymania Biletu ma obowiązek dokonać płatności za pośrednictwem wybranego operatora płatności (np. payu.pl) na rzecz TOBILET.PL.

3. Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Użytkownika Serwisu może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

4. Użytkownik Serwisu może po dokonaniu wyboru Wydarzenia z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie wybiera kategorię, rodzaj i liczbę Biletów lub wskazuje wybrane miejsce(a) na planie miejsca Wydarzenia (dotyczy miejsc numerowanych).

5. W zależności od Wydarzenia w sprzedaży mogą być dostępne Bilety w różnych kategoriach cenowych. Na wybrane wydarzenia dostępne są również Bilety ulgowe, Bilety rodzinne, Bilety numerowane (na konkretne miejsce) czy Bilety specjalne w tym Bilety kolekcjonerskie. Takie Bilety są udostępniane na dane wydarzenie w zależności od decyzji Organizatora Wydarzenia. O cenach Biletów na Wydarzenie decyduje Organizator. TOBILET.PL jedynie pośredniczy w ich sprzedaży. Organizator decyduje o przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej.

6. Bilety kolekcjonerskie posiadają unikatową kolorową szatę graficzną i występują w ograniczonej ilości. W przypadku zamówienia biletów kolekcjonerskich dostępna jest dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem. Opłata za bilety kolekcjonerskie, w zależności od wydarzenia, może zostać doliczona do ceny biletu lub zostać pobrana przy zakupie biletu, przy czym o wysokości opłaty dodatkowej Klient zostanie poinformowany w formularzu zamówienia przed dokonaniem rezerwacji.

7. W przypadku biletów numerowanych (na konkretne miejsce) zamieszczony w Serwisie plan sali ma jedynie charakter poglądowy. Szczegółowych informacji na temat warunków panujących na sali, w tym widoczności z poszczególnych miejsc sali udziela Organizator Wydarzenia. TOBILET.PL nie dysponuje informacjami w tym zakresie i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności dla Użytkownika Serwisu wynikające ze specyfiki wybranego przez siebie miejsca.

8. Po wyborze dokonaniu wyboru Biletów (miejsc) Użytkownik Serwisu wypełnia formularz z danymi identyfikacyjnymi, a następnie wybiera preferowaną metodę płatności.

9. Użytkownik Serwisu ma do wyboru metody płatności oferowane przez operatora płatności elektronicznych współpracującego z TOBILET.PL.

10. Użytkownik Serwisu wybierając metodę płatności potwierdza to klikając przycisk („Kup”), co oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży Biletu na odległość i jednoczesną rezerwację Biletu na Wydarzenie. Po kliknięciu Użytkownik Serwisu zostaje przekierowany na stronę operatora płatności elektronicznych współpracującego z TOBILET.PL.

11. TOBILET.PL przesyła Użytkownikowi Serwisu na podany przez Użytkownika Serwisu adres e-mail potwierdzenie zarejestrowania płatności wraz z linkiem odsyłającym do strony, z której Użytkownik Serwisu może pobrać Bilet, fakturę oraz kod QR Biletu po uzyskaniu potwierdzenia realizacji płatności.

12. Użytkownik Serwisu ma do wyboru, dla wybranych Wydarzeń, następujące opcje dostawy i odbioru Biletów bilet z dostawą na adres e-mail, przesyłka kurierska krajowa, przesyłka pocztowa krajowa, przesyłka pocztowa międzynarodowa, przesyłka kurierska międzynarodowa oraz odbiór osobisty na miejscu wydarzenia. Nie wszystkie wymienione wyżej sposoby odbioru i dostawy biletów mogą być dostępne w ramach danego Wydarzenia. O dostępnych w ramach danego Wydarzenia sposobach odbioru i dostawy biletów oraz wysokości opłaty za dostawę Użytkownik Serwisu jest poinformowany najpóźniej w chwili dokonywania rezerwacji biletów.

13. W przypadku wybrania Biletów z opcją wysyłki drogą pocztowa lub przez kuriera bilety są wysyłane według kolejności odbywania się wydarzeń (bilety na wydarzenia w najbliższej przyszłości są wysyłane w pierwszej kolejności). Maksymalny czas dostawy biletów wynosi 30 dni w przypadku zakupu biletów na wydarzenia odbywające się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz 60 dni w przypadku zakupu biletów na wydarzenia odbywające się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem podania przez Klienta prawidłowego adresu dostawy). W momencie, gdy Klient poda niepełny lub błędny adres do wysyłki, wysyłka może trwać dłużej lub może nie dojść do skutku z winy Klienta. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowych i kompletnych danych oraz wpisanie ich w odpowiednie miejsca w formularzu. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych prosimy o kontakt [email protected] ToBilet nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres dostawy biletów. Informacja na temat kosztów dostawy jest podawana w trakcie procesu rezerwacji biletu. W przypadku biletów kolekcjonerskich lub spersonalizowanych, czas przygotowania Biletu będzie podany w opisie Wydarzenia. W przypadku zakupu takiego Biletu do czasu dostawy należy doliczyć czas przygotowania takiego Biletu.

14. Użytkownicy Konta będą mieli również dostęp do zakupionych Biletów w zakładce „Twoje Bilety” widocznej w menu konta w Serwisie.

15. Dokonana przez Użytkownika Serwisu rezerwacja miejsc jest wiążąca do TOBILET.PL oraz Organizatora Wydarzenia po otrzymaniu przez Użytkownika Serwisu na adres e-mail podany w trakcie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie.

16. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie: +48 61 250 92 55 lub mailowo: [email protected].

17. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup Biletów bez ingerencji człowieka. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

18. Wszelkie należności są rozliczane przez TOBILET.PL w walucie polskiej (PLN).

19. Użytkownicy Serwisu mają możliwość samodzielnego dokonania on-line zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych zgłoszone TOBILET.PL na adres e-mail: [email protected] przed wykonaniem usługi przez TOBILET.PL oznacza odstąpienie Użytkownika Serwisu od umowy sprzedaży Biletu i spowoduje zaprzestanie realizacji usługi przez TOBILET.PL.

20. Dla wybranych Wydarzeń jest możliwa zmiana danych osobowych na Bilecie imiennym. O dostępnych w ramach danego Wydarzenia sposobach zmiany danych oraz wysokości opłaty z tego tytułu i z tytułu ewentualnej ponownej dostawy Biletu Użytkownik Serwisu jest poinformowany najpóźniej w chwili dokonywania rezerwacji Biletów.  

§ 5

Bilety na Wydarzenia

1. Bilet należy wydrukować i zabrać ze sobą na Wydarzenie lub okazać na urządzeniu mobilnym w momencie kontroli wejścia.

2. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na Bilecie (tj. imię i nazwisko, rodzaj wydarzenia, rodzaj i termin obowiązywania dokumentu, numer miejsca) ze złożonym zamówieniem.

3. Wydrukowany Bilet posiada unikatowy numer i kod kreskowy/kod QR, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie.

4. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez TOBILET.PL za nieważny.

5. Bilet nie może być przerabiany, kopiowany albo w przypadku Biletów imiennych udostępniany osobom trzecim, których dane nie widnieją na Bilecie imiennym. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do uznania Biletu za nieważny jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na Bilecie imiennym.

6. W trakcie trwania sprzedaży Biletów na dane Wydarzenie pula Biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne Bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Sprzedaż może zostać także zakończona przed rozpoczęciem Wydarzenia.

7. Ceny Biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji Biletów przez TOBILET.PL z powodu wpłaty przez Użytkownika Serwisu należności za Bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez operatora płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, TOBILET.PL nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec Użytkownika Serwisu za brak możliwości zakupu Biletów w wybranej przez Użytkownika Serwisu pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena Biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie).

8. Do ceny Biletów na poszczególne Wydarzenia mogą być doliczone opłaty dodatkowe (w szczególności opłata serwisowa wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu lub opłaty wprowadzone na pojedyncze Wydarzenia). O wysokości opłat dodatkowych oraz całkowitej cenie zakupu Biletu Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu Biletu na Wydarzenie. Opłaty dodatkowe są przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania Serwisu i koszty operatorów płatności elektronicznych współpracujących z TOBILET.PL. Brak zgody na dopłatę do obowiązującej oryginalnej ceny Biletu wyrażony po dokonaniu zakupu Biletu nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania rezerwacji.

Koszty operatorów płatności elektronicznych obejmujące początkowy przelew Użytkownika Serwisu, o których mowa w niniejszym ustępie nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku jeśli regulamin Organizatora danego Wydarzenia określa możliwość i procedurę zwrotu biletów.

9. TOBILET.PL nie zezwala na odsprzedaż zakupionych Biletów przez Użytkowników Serwisu. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do anulowania odsprzedanych Biletów i odmówienia uczestnictwa w Wydarzeniu na podstawie odsprzedanego Biletu.

§ 6

Faktury

1. Faktury za zakup Biletów są wysyłane wraz z Biletem na podany przez Użytkownika Serwisu adres e-mail w linku kierującym do Biletu, faktury oraz kodu QR Biletu.

2. Użytkownika Konta ma dostęp do faktur za zakupione Bilety w zakładce „Twoje Bilety” (w formie PDF) w menu konta w Serwisie.

3. W trakcie zamawiania Biletu Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany danych podmiotu na rzecz którego będzie wystawiona faktura, a dane te będą wykorzystane przez TOBILET.PL tylko do wystawienia zamówionej faktury.

4. W przypadku chęci zamówienia faktury po procesie zakupu Biletu albo dokonania korekty faktury za Bilet, Użytkownik Serwisu powinien wysłać dane potrzebne do wystawienia faktury albo dokonania korekty faktury (tj. dane podmiotu, nr. transakcji, nazwę wydarzenia i cenę brutto) wraz ze wskazaniem swojego żądania na adres mailowy: [email protected].

§ 7

Warunki udziału w Wydarzeniu

1. Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, gdzie odbywa się Wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy uczestnicy Wydarzenia dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków udziału w Wydarzeniu ustalonych przez Organizatorów. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, gdzie odbywa się Wydarzenie są uprawnieni do przeprowadzania kontroli Biletów oraz okazjonalnej kontroli bezpieczeństwa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. TOBILET.PL zastrzega, że uczestnik Wydarzenia, który spóźni się na Wydarzenie może zostać niewpuszczony na Wydarzenie.

3. TOBILET.PL zastrzega, że uczestnik Wydarzenia, który bez zgody Organizatora używa sprzętu fotograficznego lub nagrywającego (w tym telefonów komórkowych, smartfonów) może zostać niewpuszczony na Wydarzenie lub z niego wyproszony.

4. TOBILET.PL informuje, że w trakcie niektórych Wydarzeń Organizatorzy mogą stosować efekty specjalne takie jak fajerwerki, efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne, które mogą stanowić przeciwskazania zdrowotne dla niektórych osób (np. padaczka), a przedłużona ekspozycja na hałas może uszkadzać słuch.

§ 8

Odpowiedzialność

1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.

2. TOBILET.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Konta hasła dostępu do konta oraz swoich danych osobom nieupoważnionym.

3. TOBILET.PL nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od TOBILET.PL.

4. TOBILET.PL zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi Serwisu odszkodowanie.

5. TOBILET.PL ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko w zakresie poniesionej przez Użytkownika Serwisu szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści), chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej lub winy Użytkownika Serwisu lub nieprzestrzegania przez niego postanowień Regulaminu.

6. TOBILET.PL jako sprzedawca Biletów na Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, częściowe zamknięcie, skrócenie albo przełożenie terminu Wydarzenia przez Organizatorów. W takich przypadkach Użytkownikowi Serwisu, który zakupił za pośrednictwem Serwisu Bilet przysługuje prawo żądania od TOBILET.PL zwrotu należności w wysokości ceny (brutto) zakupionego Biletu, zgodnie z §9 ust. 3-9.

7. TOBILET.PL może rozwiązać umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach:

 1. podania przez Użytkownika Konta nieprawdziwych danych do rejestracji przy zakładaniu konta;
 2. udostępnienia przez Użytkownika Serwisu usług innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych bez zgody TOBILET.PL.

§ 9

Zwroty Biletów

1. W przypadku braku możliwości skorzystania z biletów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu lub uczestnika Wydarzenia zakupionego Biletu, obowiązującego w danym dniu Wydarzenia, nie ma możliwości jego wymiany na Bilet obowiązujący w innym dniu Wydarzenia, a TOBILET.PL nie dokonuje zwrotu należności za niewykorzystany Bilet, nawet jeżeli wyrażono taką chęć przed rozpoczęciem daty obowiązywania biletu.

2. Użytkownikowi Serwisu zawierającemu umowę poprzez Serwis tj. poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.

3. Jeżeli regulamin Organizatora danego Wydarzenia określa możliwość i procedurę zwrotu biletów, TOBILET.PL zwróci Użytkownikowi ceny za bilety w przypadku i w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez TOBILET.PL od Organizatora.

4. W przypadku otrzymania przez TOBILET.PL od Organizatora wiarygodnej informacji o odwołaniu Wydarzenia lub zmianie jej daty, lub godziny, TOBILET.PL niezwłocznie przekaże tę informację Użytkownikom Serwisu.

5. Chcąc dokonać zwrotu Biletu w związku z odwołaniem Wydarzenia Użytkownik Serwisu powinien poinformować o tym TOBILET.PL mailowo na adres: [email protected] podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz dane identyfikacyjne Biletu np. numer Biletu, numer transakcji). Zwrot ceny za zwracane Bilety (bez uwzględnienia kosztów operatorów płatności elektronicznych obejmujących początkowy przelew Użytkownika Serwisu, o których mowa w § 5 ust. 8) może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez TOBILET.PL informacji o chęci zwrotu Biletu.
Cena za zwracane Bilety zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Użytkownik Serwisu wskaże wyraźnie inny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu ceny.

6. W przypadku zmiany daty Wydarzenia, Organizator za pośrednictwem TOBILET.PL zaproponuje Użytkownikom miejsca na wybrane Wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych Biletów, chyba że regulamin Organizatora danego Wydarzenia stanowi inaczej lub Użytkownik Serwisu uprawniony będzie do zwrotu Biletu.

7. Chcąc dokonać zwrotu Biletu w związku ze zmianą terminu Wydarzenia Użytkownik Serwisu powinien poinformować o tym TOBILET.PL mailowo na adres: [email protected] podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz dane identyfikacyjne Biletu np. numer Biletu, numer transakcji). Zwrot ceny za zwracane Bilety może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez TOBILET.PL informacji o chęci zwrotu Biletu. Cena za zwracane Bilety zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Użytkownik Serwisu wskaże wyraźnie inny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu ceny.

8. W przypadku zakupu Biletów w punktach stacjonarnych TOBILET.PL, zwrotu Biletów można dokonać bezpośrednio w tych punktach.

9. Zwrot Biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 3-8 powyżej nie są możliwe.

§ 10

Obowiązki i prawa TOBILET.PL jako administratora Serwisu

Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest TOBILET.PL. TOBILET.PL podejmue właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Serwisu oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji Użytkowników Serwisu zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

2. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez TOBILET.PL zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych. TOBILET.PL zobowiązuje się do zachowania poufności danych Użytkowników Serwisu.

3. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez TOBILET.PL można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail [email protected].

4. TOBILET.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z korzystaniem z Serwisu, założeniem i prowadzeniem konta w Serwisie oraz sprzedażą biletów na Wydarzenia, w następujących celach: obsługi konta w Serwisie, obsługi sprzedaży Biletów na Wydarzenia, w zakresie niezbędnym do zwarcia i wykonania umowy z Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych dalej „RODO”.

5. TOBILET.PL może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia działań marketingowych, prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach reklamacyjnych, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, co stanowi prawnie uzasadnione interesy TOBILET.PL jako administratora danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. TOBILET.PL może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na TOBILET.PL obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. w zakresie rachunkowości i podatków.

7. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników Serwisu zgód marketingowych, TOBILET.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach każdorazowo wskazanych w takiej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO. Użytkownicy Konta mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

8. TOBILET.PL może ujawniać dane osobowe Użytkowników Serwisu podmiotom świadczącym na rzecz TOBILET.PL usługi prawne, IT, serwisowe, kurierskie, pocztowe, marketingowe i promocyjne, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, jak również Organizatorom Wydarzeń, w przypadku gdy jest to niezbędne do udziału w Wydarzeniu (np. bilety imienne, identyfikatory, imienne certyfikaty uczestnictwa).

9. TOBILET.PL przechowuje dane osobowe Użytkowników Serwisu tak długo jak jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim są one przetwarzane w oparciu o następujące kryteria: w przypadku realizacji umowy zawartej z Użytkownikami Serwisu, tak długo jak dana umowa obowiązuje, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa zobowiązujących TOBILET.PL do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez wskazany w nich okres (np. dane nt. faktur przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TOBILET.PL lub na podstawie zgody Użytkownika TOBILET.PL, będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników Serwisu odpowiednio przez okres realizacji celów albo okres, na który wyrażono zgodę albo do momentu odpowiednio uznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu albo cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu.

10. Użytkownicy Serwisu mają prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia ich danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TOBILET.PL, Użytkownicy Serwisu mogą wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych.

11. Użytkownicy Serwisu mogą złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że TOBILET.PL przetwarza ich dane osobowe niezgodnie z RODO.

12. TOBILET.PL korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. poprzez profilowanie wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Na podstawie tych informacji TOBILET.PL może przedstawiać Użytkownikom Serwisu oferty dopasowane do ich preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich Wydarzeń, na które zakupili Bilety. Użytkownicy Serwisu mogą cofnąć zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celu, o którym mowa w niniejszym ustępie w każdym momencie poprzez odpowiednią zmianę ustawień używanej przez nich przeglądarki internetowej.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

1. TOBILET.PL informuje, że nie zawsze jest Organizatorem Wydarzeń, na które sprzedaje Bilety. W związku z czym reklamacje dotyczące przebiegu takich Wydarzeń należy składać Organizatorom tych Wydarzeń. Reklamacje dotyczące przebiegu Wydarzeń powinny być składane zgodnie z regulaminem danego Wydarzenia.

2. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez TOBILET.PL usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu.

3. Reklamacje powinny być wyrażone pisemnie i nadsyłane drogą elektroniczną na adres [email protected] albo listownie na adres Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do TOBILET.PL.

5. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego wydłużenia terminu podanego w ust. 4 w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu dodatkowych wyjaśnień lub gdy TOBILET.PL napotka przeszkody techniczne od siebie niezależne (awaria sieci teleinformatycznej, sprzętu itp.).

6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu w procesie składania reklamacji.

7. W przypadku nieuznania przez TOBILET.PL reklamacji, Użytkownik Serwisu może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik Serwisu może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika Serwisu będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie: www.uokik.gov.pl.

8. Użytkownik Serwisu będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

2. TOBILET.PL zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie internetowej www.tobilet.pl, ze stosownym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a TOBILET.PL, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.