Regulamin

REGULAMIN serwisu internetowego www.tobilet.pl
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i administratorem serwisu www.tobilet.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN, zwane dalej MTP.
2. Serwis jest uruchamiany przez MTP w związku organizowaniem na terenach MTP lub w innej lokalizacji specjalistycznych wydarzeń, zwanych dalej Wydarzeniami, przez Organizatorów Wydarzeń, zwanych dalej Organizatorami.
3. Za pośrednictwem Serwisu MTP świadczą następujące usługi elektroniczne:
a) rejestracja uczestników Wydarzeń,
b) sprzedaż dokumentów wstępu lub wjazdu na Wydarzenia,
c) przyjmowanie zamówień na wystawienie faktur z tytułu sprzedaży dokumentów wstępu i wjazdu.
4. MTP świadczą wymienione powyżej usługi elektroniczne osobom reprezentującym lub w inny sposób występującym w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową. Użytkownikami Serwisu mogą więc być Profesjonalni Zwiedzający, zamierzający zamówić lub zakupić dokument wstępu na Wydarzenie za pośrednictwem Serwisu, a także Użytkownikami Serwisu mogą być również osoby występujące prywatnie, w związku z ich działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową, której nie chcą ujawnić oraz pozostałe osoby fizyczne.
§ 2
Warunki świadczenia usług

1. MTP zastrzegają sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie.
2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu, wyrażonej przez Użytkownika Serwisu w momencie zakładania konta lub zakupu biletu bez opcji zakładania konta w serwisie, o których mowa w dalszej części Regulaminu.
3. Akceptacja Regulaminu polega na złożeniu przez Użytkownika Serwisu oświadczenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 3

Założenie konta w Serwisie

1. Założenie konta w Serwisie następuje po wybraniu zakładki Utwórz konto, a następnie akceptacji Regulaminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 i polega na wypełnieniu odpowiednich pól z danymi identyfikującymi Użytkownika Serwisu oraz ewentualnym i dobrowolnym wyrażeniu zgody na otrzymywanie na wymienione w formularzu adresy poczty elektronicznej informacji handlowych lub zgody na telefoniczny marketing bezpośredni. Wyrażenie powyższych zgód marketingowych może być warunkiem skorzystania z promocyjnej oferty sprzedaży dokumentów wstępu na Wydarzenie oferowanej przez MTP.
2. Dane identyfikujące Użytkownika Serwisu muszą być powiązane z jego działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową (tzw. dane służbowe):
a) służbowy adres e-mail,
b) pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy / pracodawcy,
c) adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności ( kraj, kod i miejscowość, ulica,)
d) imię i nazwisko,
e) stanowisko, funkcja, zawód,
f) NIP przedsiębiorcy / pracodawcy,
g) służbowy telefon stacjonarny lub komórkowy,
h) adres strony www,
i) liczba zatrudnionych.
3. Dane podane przy zakładaniu konta podlegają weryfikacji formalnej, dokonywanej przez MTP, w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu podania danych i przesłania do założenia konta. W przypadku podania nieprawidłowych danych, konto nie zostanie aktywowane, dane zostaną usunięte z systemu, o czym zainteresowany zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.
4. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła dostępu do swojego konta i nie ujawniania go osobom trzecim. Hasło będzie przez niego wykorzystywane do każdego kolejnego logowania się do konta.
5. Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się do konta.
6. Dane podane przez Użytkownika przy zakładaniu konta, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż są niezbędne do zawarcia umowy i tylko takie gwarantują należyte wykonanie przez MTP obowiązków usługodawcy.
7. Użytkownicy Serwisu mają możliwość samodzielnego dokonania on-line zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych zgłoszone MTP na adres e-mail: info@tobilet.pl przed wykonaniem usługi przez MTP oznacza odstąpienie Użytkownika Serwisu od umowy i spowoduje zaprzestanie realizacji usługi przez MTP.
8. Założenie konta w serwisie nie jest obowiązkowe, serwis umożliwia zakup biletu bez założenia konta. Ceny biletów wstępu są natomiast zróżnicowane i dla Użytkowników którzy nie założą konta ceny te są wyższe. Informacja ta jest widoczna w momencie wyboru typu biletu.

§ 4

Sprzedaż dokumentów wstępu lub wjazdu

1. Użytkownik Serwisu, który po wyborze z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie będących przedmiotem zainteresowania wybrał opcję „Kup bilet” w celu otrzymania dokumentu wstępu lub wjazdu ma obowiązek dokonać płatności za pośrednictwem wybranego operatora płatności (np. payu.pl) na rzecz MTP.
2. Po otrzymaniu płatności przez MTP dokument wstępu lub wjazdu pojawi się w zakładce „Twoje Bilety”, a stosowna informacja zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. Dokument należy wydrukować i zabrać ze sobą na Wydarzenie lub okazać na urządzeniu mobilnym w momencie kontroli wejścia.
3. Wszelkie należności są rozliczane przez MTP w walucie polskiej (PLN).
4. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a MTP zostaje zawarta w momencie otrzymania przez obie strony od serwisu operatora płatności potwierdzenia zapłaty dokonanej przez Użytkownika Serwisu.
5. W zależności od Wydarzenia w sprzedaży mogą być dostępne bilety w różnych kategoriach cenowych. Na wybrane wydarzenia dostępne są również bilety ulgowe, bilety rodzinne, bilety numerowane (na konkretne miejsce) czy bilety specjalne. Takie bilety są udostępniane na dane wydarzenie w zależności od decyzji Organizatora Wydarzenia. O cenach biletów na wydarzenie decyduje Organizator. Serwis ToBilet.pl jedynie pośredniczy w ich sprzedaży. Organizator decyduje o przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej.
6. W przypadku biletów numerowanych (na konkretne miejsce) zamieszczony w serwisie ToBilet.pl plan sali ma jedynie charakter poglądowy. Szczegółowych informacji na temat warunków panujących na sali, w tym widoczności z poszczególnych miejsc sali udziela Organizator Wydarzenia. ToBilet.pl nie dysponuje informacjami w tym zakresie i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności dla Użytkownika wynikające ze specyfiki wybranego przez siebie miejsca.
7. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na wydrukowanym dokumencie wstępu (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, rodzaj wydarzenia, rodzaj i termin obowiązywania dokumentu) ze złożonym zamówieniem.
8. Wydrukowany dokument wstępu posiada unikatowy numer i kod kreskowy, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie.
9. Dokument wstępu nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez MTP za nieważny.
10. Dokument wstępu nie może być przerabiany, kopiowany albo udostępniany osobom trzecim, których dane nie widnieją na dokumencie. MTP zastrzega sobie prawo do uznania biletu za nieważny jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na dokumencie wstępu.
11. W przypadku nie wykorzystania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu zakupionego dokumentu wstępu, obowiązującego w danym dniu Wydarzenia, nie ma możliwości jego wymiany na dokument obowiązujący w innym dniu Wydarzenia, a MTP nie dokonują zwrotu należności.
12. W trakcie trwania sprzedaży biletów na dane Wydarzenie pula biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Sprzedaż może zostać także zakończona przed rozpoczęciem Wydarzenia.
13. Ceny dokumentów wstępu i wjazdu mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji biletów przez MTP z powodu wpłaty przez Użytkownika należności za bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za bilet w terminie, MTP nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Użytkownika pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie).
14. Do ceny dokumentów wstępu lub wjazdu na poszczególne Wydarzenia mogą być doliczone opłaty dodatkowe (w szczególności opłata serwisowa wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu lub opłaty wprowadzone na pojedynce wydarzenia). O wysokości opłat dodatkowych oraz całkowitej cenie zakupu Użytkownik zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu dokumentu wstępu lub wjazdu na Wydarzenie. Opłaty dodatkowe są przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania serwisu i koszty operatorów płatności. Brak zgody na dopłatę do obowiązującej oryginalnej ceny biletu wyrażony po opłaceniu rezerwacji nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania rezerwacji.

§ 5

Zamówienie faktury

1. Zamówienia faktury dokonuje się w momencie zakupu dokumentu wstępu. Po otrzymaniu zamówienia faktura pojawi się w zakładce „Twoje Bilety” ( w formie PDF), a stosowna informacja zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail.
2. W trakcie zamawiania faktury Użytkownik ma możliwość zmiany danych podmiotu na rzecz którego będzie wystawiona faktura, a dane te będą wykorzystane przez MTP tylko do wystawienia zamówionej faktury.
3. W przypadku chęci zamówienia faktury po procesie zakupu dokumentów wstępu lub wjazdu, należy wysłać dane potrzebne do wystawienia faktury ( tj. dane podmiotu, nr. transakcji, nazwę wydarzenia i cenę brutto) na adres mailowy: info@tobilet.pl

§ 6

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług

1. Umowa sprzedaży dokumentu wstępu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez MTP płatności dokonanej przez Użytkownika Serwisu.
2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter świadczonej usługi, stanowią inaczej.
3. MTP mogą rozwiązać umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach:
a) podania przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych do rejestracji przy zakładaniu konta;
b) udostępnienia przez Użytkownika Serwisu usług innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych bez zgody MTP.
4. MTP nie zezwalają na odsprzedaż zakupionych biletów przez Użytkowników. MTP zastrzegają sobie prawo do anulowania odsprzedanych biletów i odmówienia uczestnictwa w Wydarzeniu.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.
2. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Serwisu hasła dostępu do konta oraz swoich danych osobom nieupoważnionym.
3. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od MTP.
4. MTP zastrzegają sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi odszkodowanie.
5. MTP ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko w zakresie poniesionej przez Użytkownika szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści), chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek winy Użytkownika lub nieprzestrzegania przez niego postanowień Regulaminu lub siły wyższej.
6. MTP zastrzegają sobie prawo odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Wydarzenia. W takich przypadkach nie przysługuje Użytkownikowi, który zakupił za pośrednictwem Serwisu dokument wstępu lub wjazdu, prawo do odszkodowania, ale tylko zwrot należności w wysokości ceny (brutto) zakupionego dokumentu.

§ 8

Obowiązki i prawa MTP jako Administratora Serwisu

Ochrona danych Użytkowników Serwisu
1. MTP podejmują właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Serwisu oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
2. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez MTP zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez MTP, w szczególności w zakresie celów i podstaw przetwarzania, jak również praw Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez MTP zawarto w §6 Regulaminu dla zwiedzających.
3. MTP zobowiązują się do zachowania poufności danych Użytkowników Systemu.
4. W celu należytego wykonania usług zamówionych w Serwisie, MTP zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników przy rejestracji, poprzez sprawdzenie prawdziwości danych ujawnionych w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG).
5. Jeżeli Użytkownik Serwisu podał w procesie zakładania konta swoje dane jako osoby prywatnej, tj. osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zarobkowej lub zawodowej, to MTP nie zaakceptują takiej rejestracji.
6. W przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami, MTP zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności i ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. MTP powiadomią Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w takim celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez MTP usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu.
2. Reklamacje powinny być wyrażone pisemnie i nadsyłane drogą elektroniczną na adres reklamacje@tobilet.pl albo listownie na adres Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań:
a) w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu - w terminie 1 miesiąca od dnia założenia konta lub aktywacji konta w Serwisie;
b) w sprawach związanych z wykonaniem przez MTP usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu (zamówienie lub sprzedaż biletu wstępu, wystawienie faktury) - w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia Wydarzenia.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do MTP.
4. MTP zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu dodatkowych wyjaśnień lub gdy MTP napotkają przeszkody techniczne od siebie niezależne (awaria sieci teleinformatycznej, sprzętu itp.).
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 18 marca 2019 roku.
2. MTP zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronach internetowych, ze stosownym wyprzedzeniem terminów rozpoczęcia Wydarzeń.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dla zwiedzających oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a MTP, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.