Sergey Shabohin / Igor Shugaleev - Ich heiße Frau Troffea

Spektakle

02-07-2023

19:00

Poznań

Pawilon, ul. Ewangelicka 1

Wybierz bilet

Strona wydarzenia: http://www.malta-festival.pl

Organizator: Fundacja Malta

Sergey Shabohin / Igor Shugaleev Ich heiße Frau Troffea

Na tydzień przed festiwalem Marii Magdaleny w 1518 roku Frau Troffea wyszła z domu przez podwórze i niespodziewanie dla siebie samej zaczęła gorączkowo tańczyć na jednej z wąskich strasburskich uliczek. Tańczyła cały dzień aż do późnego wieczora, a potem całą noc, padając ze zmęczenia, z zakrwawionymi stopami. Jej taniec przetoczył się przez miasto i wywołał epidemię tańca.

Odwołując się do historii Frau Troffea, performer Igor Schugaleev opowiada o własnym doświadczeniu nieustannego, bolesnego poszukiwania wolności. Szok wywołany oddzieleniem od domu i przeszłości, przymusową emigracją z Białorusi i poszukiwaniem siebie sprawia, że rozpływa się on całkowicie w berlińskiej kulturze rave. Jak pisze Dominik Gac w czasopiśmie „Teatr”, w spektaklu oglądamy „stopniowe odzyskiwanie swobody ruchu, pokonywanie opresji, która musiała zapisać się w ciele, a którą podglądaliśmy na niektórych materiałach wideo. Opancerzone samochody, tłumy protestujących, migoczące światła, rozedrgany obraz rejestrowany w trakcie ucieczki” . W intensywnej ceremonii ciała i przez prywatną historię Igor Shugaleev i Sergey Shabohin opowiadają o doświadczeniu zniewolonego białoruskiego narodu i obsesyjnym poszukiwaniu wolności.

Uwaga: w spektaklu jest użyte migające światło o silnym natężeniu.

Napisy: PL/ENG

PO PRZEDSTAWIENIU ODBĘDZIE SIĘ ROZMOWA Z IGOREM SHUGALEEVEM.


A week before Mary Magdalene Festival in 1518, Frau Troffea left ︎ her house through the courtyard and, unexpectedly for herself, began to dance frantically in one of the narrow Strasbourg streets. She danced all day and late into the evening, and even all night long. On the third day of this crazy dancing, she was at the stage of extreme exhaustion, shoes soaked in blood, but she could not stop. Finally, her contagious dance swept through the city, causing a dance epidemic that brought about many victims.

Diving into Frau Troffea’s story, the performer talks about his own experience of traumatic obsession and relentless search for freedom that seems painful and fatal. Through the shock caused by separation from his home and his past, absorbed by his forced emigration from Belarus and the search for himself, he dissolves completely in the Berlin rave culture. The magnetism of techno brings in the external and internal transformation of the party-goer: the new freedom of communication and movement he experiences under significant dopings-driven stress. Through intense body ceremony, a story of an entire country's disease and the obsessive search for the cure of freedom is told.

Note: the performance uses flashing lights of strong intensity.

Subtitles: PL/ENG

AFTER THE PERFORMANCE, THERE WILL BE AN INTERVIEW WITH IGOR SHUGALEEV


Сергій Шабохін / Ігор Шугалєєв «Ich heiße Frau Troffea»

За тиждень до фестивалю Марії Магдалини в 1518 році фрау Троффеа вийшла з дому через двір і, несподівано для себе, почала несамовито танцювати на одній з вузьких вуличок Страсбурга. Вона танцювала цілий день до пізнього вечора, а потім всю ніч із закривавленими ногами падаючи від утоми. Її танець прокотився містом і викликав танцювальну епідемію.

Посилаючись на історію фрау Троффеа, перформер Ігор Шугалєєв розповідає про власний досвід постійного, болісного пошуку свободи. Шок від розлуки з домом і минулим, вимушеної еміграції з Білорусі та пошуків себе змушує його повністю розчинитися в рейв-культурі Берліна. Як пише Домінік Гац у журналі «Театр», у виставі ми бачимо «поступове повернення свободи рухів, подолання гніту, який зафіксувався у тілі, і який ми могли помітити у деяких відеоматеріалах. Броньовані машини, натовпи протестувальників, мерехтливі вогні, хитке зображення, зафіксоване під час втечі». У напруженій тілесній церемонії та через приватну історію Ігор Шугалєєв та Сергій Шабохін розповідають про досвід поневоленої білоруської нації та одержимий пошук свободи.

Увага: у спектаклі використано миготливе світло високої інтенсивності.

ПІСЛЯ ПЕРФОРМЕНСУ ВІДБУДЕТЬСЯ РОЗМОВА З ІГОРЕМ ШУГАЛЄЄВИМ.


***

Ceny biletów: 40/25 zł (N/U)

Bilet ulgowy przysługuje:

- uczniom i studentom do lat 26 na podstawie ważnej legitymacji

- seniorom po ukończeniu 60 roku życia po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek

Bilet dla opiekuna przysługuje:

opiekunowi osoby z niepełnosprawnością po okazaniu przez osobę z niepełnosprawnością orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji lub karty parkingowej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z wizerunkiem twarzy (np. dowód osobisty, paszport)