Polityka prywatności oraz cookies
Administratorem danych osobowych nabywcy i posiadaczy biletów jest MTP SP. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań (dalej: MTP).

[cele i podstawy przetwarzania danych] MTP przetwarza dane osobowe nabywcy i posiadaczów biletów na zasadach określonych w Regulaminie tobilet.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w targach oraz w celach marketingowych i statystycznych, do momentu ich wycofania. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] (Inspektor Ochrony Danych).

W związku z sytuacją epidemiologiczną dot. COVID19 - dane osobowe nabywcy lub posiadaczy biletów mogą być przetwarzane przez MTP również w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach terenu zarządzanego przez MTP np. w trakcie trwania imprezy, w której Pan/Pani uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona Pana/Pani żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.

MTP przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego nałożonego na MTP zaleceniem GIS dotyczącym:

  1. a) zbierania oświadczeń, że według Pana/Pani najlepszej wiedzy nie jest Pan/Pani osobą zakażoną oraz nie przebywa Pan/Pani na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  2. b) jeżeli zakupiony bilet dotyczy targów - rejestrowania wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach,

(przetwarzanie na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) w art.  w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

 

[odbiorcy danych] Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz MTP usługi IT, ochrony, prawne, księgowe, pocztowe, kurierskie oraz służbom sanitarnym, w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w celu wykonania jego wytycznych dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, a także umożliwienia uprawnionym służbom sanitarnym przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

[okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe służące kontaktowi i złożeniu oświadczenia, o których mowa w ust. 2 będą przechowywane przez okres 14 dni od zakończenia wydarzenia, na które został nabyty bilet.

MTP zastrzega jednak możliwość przechowywania Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.

[prawa związane z przetwarzaniem danych przez MTP] W granicach przepisów prawa posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy MTP przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.

Gdzie się znajdujemy?
Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, Polska, NIP: 777-00-00-488. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000202703, Kapitał Zakładowy: 42 310 200,00 zł.


Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
listownie: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
e-mailem na adres: [email protected]


Kto doradza nam w kwestii przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem?
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: [email protected]


Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację celu ( np. w związku z sytuacją epidemiologiczną), w jakim zostały pozyskane, w szczególności udział w wydarzeniu. Bez podania danych nie będą mogli Państwo otrzymywać newslettera, jak również korzystać z innych form komunikacji marketingowej ze strony MTP np. droga telefoniczną lub w formie korespondencji tradycyjnej (papierowej).


Po co nam Państwa dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
W celu marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Państwa newsletterów, analizowaniu czy zapoznają się Państwo z ich treściami, i które z nich są najchętniej Państwa czytane, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez MTP. MTP może również prowadzić marketing w formie przesyłania korespondencji tradycyjnej (papierowej) na Państwa adres. MTP, na podstawie Państwa zgody, może również prowadzić marketing bezpośredni drogą telefoniczną.

W związku z sytuacją epidemiologiczną dot. COVID19 - dane osobowe nabywcy lub posiadaczy biletów mogą być przetwarzane przez MTP również w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach terenu zarządzanego przez MTP np. w trakcie trwania imprezy, w której Pan/Pani uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona Pana/Pani żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.

MTP przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego nałożonego na MTP zaleceniem GIS dotyczącym:

  1. zbierania oświadczeń, że według Pana/Pani najlepszej wiedzy nie jest Pan/Pani osobą zakażoną oraz nie przebywa Pan/Pani na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  2. jeżeli zakupiony bilet dotyczy targów - rejestrowania wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach,

(przetwarzanie na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) w art.  w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Przesyłanie do Państwa newsletterów jest oparte na Państwa dobrowolnej zgodzie. Przesyłamy do Państwa newsletter na podstawie art. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 6, 7,8 RODO.
Ponadto, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest analizowanie czy zapoznają się Państwo z naszymi newsletterami, i które z informacji w nich zawartych są przez Państwa czytane najchętniej.

Na podstawie Państwa dobrowolnej zgody MTP może również przetwarzać Państwa numer telefonu w przypadku prowadzenia marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem może być również wysyłanie Państwu korespondencji tradycyjnej (papierowej) w celu marketingu bezpośredniego usług własnych, jak i naszych partnerów. Mogą Państwo jednak w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu – w przypadku otrzymania Państwa sprzeciwu MTP zaprzestanie dalszej wysyłki korespondencji tradycyjnej (papierowej).

W związku z sytuacją epidemiologiczną dot. COVID19 - dane osobowe nabywcy lub posiadaczy biletów mogą być przetwarzane przez MTP również w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach terenu zarządzanego przez MTP np. w trakcie trwania imprezy, w której Pan/Pani uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona Pana/Pani żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.


Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i skąd je otrzymaliśmy?
W związku z sytuacją epidemiologiczną dot. COVID19 mogą być przetwarzane przez MTP dane osobowe nabywcy lub posiadaczy biletów ( imię i nazwisko, adres e-mail i telefon) w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach terenu zarządzanego przez MTP np. w trakcie trwania imprezy, w której Pan/Pani uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19.W celu wysyłania Państwo newslettera przetwarzamy wskazany nam przez Państwa adres e-mail.
W celu prowadzenia względem Państwa marketingu drogą telefoniczną przetwarzamy wskazany przez Państwa numer telefonu.
W celu wysyłki korespondencji tradycyjnej (papierowej) przetwarzamy wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.
Państwa adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny mogliśmy również uzyskać od naszych partnerów tj. podmiotów z Grupy Kapitałowej MTP – Nowy Adres S.A., Targi Lublin S.A., World Trade Center Poznań sp. z o.o., kontrahentów MTP, klientów MTP lub współorganizatorów wydarzeń organizowanych przez MTP. Państwa dane osobowe MTP mogło pozyskać również ze źródeł powszechnie dostępnych np. CEIDG.


Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe w przypadku wyrażenia przez Państwa na to zgody możemy ujawniać naszym partnerom, przez których należy rozumieć podmioty z Grupy Kapitałowej MTP – Nowy Adres S.A., Targi Lublin S.A., World Trade Center Poznań sp. z o.o., kontrahentów MTP, klientów MTP lub współorganizatorów wydarzeń organizowanych przez MTP, a także dostawców usług oraz służbom sanitarnym, w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w celu wykonania jego wytycznych dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, a także umożliwienia uprawnionym służbom sanitarnym przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
W związku z wysyłką newslettera, prowadzeniem względem Państwa marketingu telefonicznego lub wysyłki korespondencji tradycyjnej (papierowej) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG, przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas odbywa się na terytorium Unii Europejskiej.


Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
MTP będzie przetwarzać Państwa w wyżej wymienionych celach przez czas prowadzenia przez MTP działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania przez Państwa zgody na wysyłanie newslettera/prowadzenie marketingu telefonicznego na Państwa adres e-mail.
Odwołanie przez Państwa zgody na przesyłanie newslettera/prowadzenie marketingu telefonicznego nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pana/Pani dane osobowe służące kontaktowi i złożeniu oświadczenia o których mowa w ust. 2, będą przechowywane przez okres 14 dni od zakończenia wydarzenia, na które został nabyty bilet. MTP zastrzega jednak możliwość przechowywania Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.


Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.


Prawo do cofnięcia zgody
Możecie Państwo bezpłatnie, w dowolnym momencie cofnąć Państwa zgodę na wysyłanie newslettera/prowadzenie wobec Państwa marketingu telefonicznego, co nie wpływa na zgodność z prawem wysyłania Państwu newslettera/prowadzenia wobec Państwa marketingu telefonicznego przed wycofaniem zgody. W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody, MTP niezwłocznie zaprzestanie wysyłania newslettera/marketingu telefonicznego.


Prawo dostępu do danych
Są Państwo uprawnieni do uzyskania od MTP potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, okres przechowywania, Państwa uprawnienia, źródło).
Po otrzymaniu takiego żądania, MTP dostarczy Państwu kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli MTP nie otrzyma innego zastrzeżenia, żądanych informacji udzieli również drogą elektroniczną.


Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo żądania od MTP niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, maja Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.


Prawo do bycia zapomnianym
Mają Państwo prawo żądania od MTP niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. MTP usunie Państwa dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania np. cofnięcie zgody na wysyłkę newslettera/prowadzenie względem Państwa marketingu telefonicznego,
b) wniesiono skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania np. w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu w formie korespondencji tradycyjnej (papierowej),
c) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
d) Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez MTP z obowiązku prawnego,
e) Państwa dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo żądania od MTP ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
a) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – ograniczenie przetwarzania na okres pozwalający MTP sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) MTP potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadniony interes MTP jest nadrzędny wobec podstaw Państwa sprzeciwu.


Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes MTP), w tym profilowania. Wówczas MTP nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że MTP wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli wniosą Państwo jednak sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez MTP na potrzeby marketingu bezpośredniego, to wtedy nie musza Państwo uzasadniać takiego sprzeciwu, a MTP nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych do takich celów.


Prawo do przenoszenia danych
Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MTP przesłała je do innego administratora. Jednakże MTP zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które MTP przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.


Prawo do niepodlegania profilowaniu
MTP może tworzyć Państwa profil w oparciu o dostarczone przez Państwa dane oraz informacje wywiedzione na podstawie Państwa zachowań lub reakcji na otrzymywane od MTP informacje marketingowe lub inne treści.
MTP może tworzyć Państwa profile na podstawie swojego usprawiedliwionego prawnie interesu w celu polepszenia komunikacji, doboru właściwej oferty, interesującej Państwa treści, marketingu odpowiednich usług i produktów
MTP podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany wyłącznie w związku z wysyłką treści newsletter np. w zorientowanie oferty, promocji ze względu na płeć, wiek, zainteresowania. Mają Państwo zawsze prawo do złożenia reklamacji/sprzeciwu na tak podjętą decyzję.


Co mogą Państwo uczynić, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem?
Mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

2020 © ToBilet. Wszelkie prawa zastrzeżone.